Obchod

bachovky

Všeobecné obchodní podmínky

Barbora Kukalová, se sídlem v Nymburce, Boleslavská 133/4
IČ: 17992141
DIČ: CZ8951101071

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bachovy-esence.com

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní stránky www.bachovy-esence.com upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bachovy-esence.com (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"), případně storno objednávky. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu platby
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně nebo bydlišti prodávajícího není možné, provozovna není obchodním místem
v hotovosti na dobírku při předání Českou poštou či kurýrem DPD (dodání balíčku na dobírku - pouze po dohodě)
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2302515324/2010 , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího");
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate
bezhotovostně platební kartou;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou objednávky i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol může být číslo objednávky, číslo předfaktury, případně číslo faktury, platba je podle všech těchto VS dohledatelná. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Kupující bere na vědomí, že prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží (při platbě předem) anebo po zadání objednávky "dobírkou" a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě tohoto obchodu kupující bere na vědomí, že namíchané směsi na míru jsou určeny pouze pro konkrétní osobu a nelze je vrátit zpět, protože prodávající je na základě požadavku kupujícího připravil individuálně dle potřeb kupujícího a již je nemůže a nesmí jinak použít pro potřeby obchodu.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady vynaložené na balení a zaslání balíčku nese kupující.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, zůstává tento dárek kupujícímu.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení či opětovným doručením.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, v případě Bachových esencí jako potravinového doplňku jsou to vlastnosti popsané v dostupné literatuře.
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu dvou týdnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bachovy-esence.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
11.2. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty a Zásilkovny. Způsob doručení zboží kupující volí v zadání objednávky.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .
V Písku dne 10.8.2016. ​

 

Obchodní podmínky byly zpracovány dle pokynů Asociace pro elektronickou komerci (www.apek.cz)

 

KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ  www.bachovy-esence.com 

 

PRODÁVÁME POUZE ORIGINÁLNÍ ANGLICKÉ BACHOVY ESENCE a globuli z nich vyrobené a směsi z nich namíchané. Globule a směsi jsou vyráběné podle lékárenských pravidel. Zaručujeme, že v případě originálního zboží jde pouze a jenom o BACH FLOWER REMEDIES Nelsons, devadesáti léty prověřené a dlouhé roky úspěšné anglické esence. Na lahvičkách najdete německé popisky, zboží nakupujeme v německých lékárnách a od výhradního distributora, který také dováží z Německa. Ke zboží přidáváme do Vaší objednávky leták, kde najdete popis Bachových esencí a podrobně způsob užívání. Za dobu používání nebyly popsány žádné potíže, které by tento druh potravinového doplňku způsobil. Směs obsahuje alkohol přirozeně obsažený jako nosič v Bachových květových esencích (brandy). Ve směsích s kojeneckou vodou je ho minimální množství, které neovlivňuje Vaše reakce a je neměřitelné.

Akce

Při objednávce esencí (platí pro originální esence s kapátkem č. 1-38,  plus Rescue Remedy esenci s kapátkem) dostanete 1 kus mixovací lahvičku 30ml s kapátkem k Vaší zásilce zcela zdarma! Pokud potřebujete lahviček více, objednejte si je v e-shopu. V každém případě jednu lahvičku dostanete jako dárek k Vaší objednávce v balíčku. Lahvička může být z modrého či hnědého skla dle momentální nabídky. Ostatní akce jsou označeny jasně červeným štítkem AKCE. V současné době máme v nabídce akci 1+1, tj. za cenu 414 Kč dvě lahvičky totožné namíchané směsi (celkem 60ml), a to až do odvolání.

Ceník a slevy

- ceny jednotlivých druhů zboží v nabídce produktů

Připravená směs Bachovy esence dle konzultace činí 299 Kč, případně 414 Kč pro dvě lahvičky v dlouhodobé akci 1+1. Jiné ceny jsou vyhrazeny pod štítkem AKCE.´Osobní konzultace zdarma v ceně připravené směsi. První kontakt nejlépe e-mailem, případně SMS, případně přes chat na webové stránce. Mobilní volání není vzhledem k množství hovorů vždy akceptováno a konzultant není povinen hovory přijímat, pokud má jinou práci. Konzultace zdarma není povinností ani závazkem. U zboží nad 10000 Kč  jsou podmínky individuální dohodou.

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky upravují vztah prodávajícího a kupujícího v našem internetovém obchodě. Upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Odesláním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu a souhlasí s nimi. Objednávka je krokem k uzavření kupní smlouvy a tato objednávka je platná a závazná pro obě strany. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Zákazník vyplní požadované údaje v objednávce, která je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází dodáním zboží zákazníkovi. Dodávající (naše firma) je povinna zaslat zboží v perfektním stavu, tj. neporušeném obalu zboží, originální výrobek dle nabídky a odpovídající příslušným normám. Pravdou je, že majitelka obchodu vychází především z nepsaných pravidel slušnosti, tj. každá situace kolem objednání a dodání zboží je řešitelná. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc, pokud je to možné. Je to otázka vzájemné slušnosti, zodpovědnosti, a to oboustranné. 

Ochrana osobních dat

Zákazník souhlasí vyplněním objednávky s uložením svých osobních údajů. Dodavatel prohlašuje, že všechny osobní údaje zákazníka jsou důvěrné a že budou použity pouze a výhradně pro potřebu tohoto konkrétního internetového obchodu. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimkou jsou z logiky věci údaje poskytnuté Zásilkovně, DPD a České poště, které jsou nutné k doručení zásilky. Emailové adresy si dovolujeme se souhlasem adresáta použít pro vlastní nabídky a prezentaci, které na základě provedené registrace poskytujeme registrovaným zákazníkům jako servis. 

Potvrzení objednávky

Objednávky přijímáme v pracovní dny. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem obratem a po úhradě objednávky bude e-mailem zaslána elektronická faktura. Zkontrolujte prosím údaje, které jste sami do objednávky uvedli. Pokud bude objednávka obsahovat nejasné údaje, spojíme se s Vámi.

Dodací lhůta

Dodací lhůta činí od dvou do sedmi pracovních dní. V případě nemoci nebo dovolené bude tato informace uvedena na webové stránce a za těchto okolností se může doba dodání adekvátně prodloužit. Zboží se snažíme dodat neprodleně po doručení a potvrzení Vaší objednávky. Běžná praxe je taková, že následující pracovní den až dva dny po objednání na dobírku či následující pracovní den až dva dny po připsání platby na účet v případě platby kartou či převodem jde zboží k zákazníkovi. O odeslání zboží je zákazník vyrozuměn krátkým emailem (změna stavu objednávky). V případě, že zboží není skladem, nebo se vyskytne jiná komplikace, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Jakákoli zvláštní přání (dodání téhož dne, balení dárkové aj.) prosím konzultujte e-mailem, SMS či telefonem. Poznámka v objednávce nestačí, ta je patrná až při vyřizování objednávky. Rádi Vám vyjdeme vstříc v maximální možné míře. Vše je o vzájemné dohodě. Naším cílem je každopádně spokojený zákazník.

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řízení platí pouze pro výrobky zaslané touto firmou. Zboží zašlete zpět na naši adresu a balíček označte slovem REKLAMACE. Bachovy květové esence přijímáme zpět pouze v neporušeném ochranném obalu uzávěrů lahviček. Pokud možno k němu zašlete fakturu, kterou byl vybaven (postačí kopie). Není nutné se unavovat dlouhým vypisováním, stačí zavolat či napsat e-mail k reklamaci. Vždy se domluvíme. Reklamace bude vyřízena okamžitě, nepotřebujeme žádné lhůty, protože bude jednáno bez prodlení. Reklamaci vyřídíme s nejlepší snahou o Vaši spokojenost. Ještě se nestalo, že bychom se se zákazníkem nedohodli. Stát se může cokoli, neboť každý z nás je tvor chybující. Důležité je, jak se k problému postavíme a společně jej vyřešíme. Vrácení zboží je ve lhůtě dle zákona. Vrátit lze pouze zboží kompletní a v neporušeném originálním obalu. Vracejí se pouze originální produkty.  Pamatujte ale, že vrátit namíchané kapky "na míru" a směsi esencí na dané potíže nelze!!!. Toto zboží je specifické a je určeno pouze objednávajícmu. Osobní složení směsi je dále nepřenosné a nepoužitelné pro jiný účel a jiného zákazníka. Totéž platí o směsích namíchaných na určitý problém, které jsou připraveny čerstvé na konkrétní objednávku a dále je  nelze použít pro jiného zákazníka. Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů podle ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Úhrada a dodání zboží

Zboží je nejjednodušší a nejlevnější uhradit předem - platba převodem na účet předem a on-line platba. Většinou následující den po připsání platby na náš účet jde zboží na Vámi udanou adresu prostřednictvím České pošty, Balíkovny či Zásilkovny. Pamatujte prosím, že mezi dnem platby a dnem připsání platby na náš účet může být prodlení i více dní podle pružnosti bankovní služby či vzhledem k víkendu.

Zboží je možné také zaslat na dobírku, pokud se zákazník dohodne o tomto způsobu platby předem, poté zákazník uhradí cenu zboží při převzetí zásilky. Při dodání na Slovensko a do Německa je nutná úhrada předem. Balné není účtováno.

Zboží je odesláno dle Vašeho výběru Českou poštou jako DR (Balík do ruky). Pokud uvedete v objednávce správné číslo mobilního telefonu a správný email, Česká pošta je dle svých obchodních podmínek povinna informovat Vás na těchto kontaktech o pohybu balíčku a jeho doručení. Pokud budete chtít při doručení změnu, můžete ji s poštou domluvit. 

Zboží je odesláno dle Vašeho výběru Českou poštou na Balíkovnu. V tomto případě obdržíte od České pošty emailem a SMS  kód, který zadáte při vyzvednutí balíčku. Nic jiného nepotřebujete - ani průkaz totožnosti.

Zboží je odesláno dle Vašeho výběru do odběrného místa Zásilkovny. Tento doručovatel Vám zašle na email a mobil PIN kod, na základě kterého může balíček vyzvednout na odběrném místě kterákoli osoba, která PIN zná. Tato služba je nejlevnější a sami si rozhodnete, kdy a kým bude balíček vyzvednutý. Tento způsob doručení Vám doporučujeme. Zásilkovnou dodáváme i na Slovensko. 

Osobní převzetí v provozovně

Provozovna je určena k přípravě a balení zboží k odeslání. Není výdejnou ani obchodem. Proto je nutné osobní vyzvednutí domluvit telefonem, SMS či emailem, aby bylo možné Vám zboží spolehlivě předat. Toto zboží musí být předem uhrazeno na účet prodávajícího. Zboží je možné po domluvě vyzvednout v provozovně, tedy na adrese: Nymburk, Boleslavská 133/4. Zboží je vždy předáno s fakturou.

 

Číslo účtu:

2302515324/2010  FIO BANKA 

Variabilní symbol - číslo objednávky, číslo předfaktury nebo číslo faktury. Všechna čísla jsou správně a podle nich bezpečně platbu dohledáme. Jsou vždy unikátní a přiřazené jediné objednávce.

 

Předvolby soukromí

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení